Search
  • Vanuit mijn praktijk 'Het Verbeelden' bied ik
  • kunstzinnig psychologische begeleiding (hetverbeelden.nl)
Search Menu

Onderzoek

Antwoord op uw vraag

Een psychologisch of psychiatrisch belastbaarheidsonderzoek helpt u onderbouwde antwoorden te vinden bij complexe vraagstukken rond het functioneren van een medewerker.

SynerPsy onderzoekt en beschrijft de mogelijkheden en beperkingen in zijn of haar persoonlijk functioneren. De aard en ernst van de (persoonlijke) problematiek, en de rol die deze in de arbeidssituatie speelt, zijn uitgangspunt voor ons advies. Is een psychische ziekte bijvoorbeeld de verklaring voor bepaalde klachten? Zo ja, wat zijn dan de beperkingen en mogelijkheden in het werk? Welke therapie biedt een oplossing? En wat zijn dan de prognoses voor herstel?
Wij kijken bij het opstellen van ons advies eerst en vooral naar mogelijkheden en perspectieven voor uw medewerker en daarnaast naar eventuele beperkingen.

SynerPsy beschikt over ruime deskundigheid en veelzijdige ervaring op het gebied van psychologisch belastbaarheidsonderzoek. Wij voeren dit uit op verzoek of verwijzing van onder meer verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en HRM adviseurs.

Componenten
Een onderzoek bestaat doorgaans uit verschillende componenten: een uitvoerig interview, afgenomen door de psycholoog, gevolgd door een testonderzoek en eventueel een nabespreking. SynerPsy neemt deze test (deels) online af:

Het interview dient om informatie te verzamelen en aannames te formuleren die in de loop van het psychologisch onderzoek worden getoetst. De gespreksthema’s hebben betrekking op de vraagstelling. Zo kan het gesprek gaan over studie- en arbeidsverleden, klachten en het dagelijkse functioneren. Het interview duurt gemiddeld anderhalf uur.

Vraagstelling en interviewresultaten dienen als uitgangspunt bij de keuze welke tests er afgenomen worden. Dit kunnen persoonlijkheidsvragenlijsten zijn, om meer inzicht te krijgen in de persoonlijkheidstructuur, klachtenlijsten, coping-lijsten, werkwaardenlijsten, tests om te bepalen wat iemands sterke en zwakke kanten zijn en/of een neuropsychologische screening.

Antwoorden
Met verschillende instrumenten maken wij op basis van uw vraagstelling een rapportage. Hierin geven wij concrete en onderbouwde antwoorden op uw vragen. De rapportage wordt eerst ingezien door en eventueel nader besproken met de cliënt – uw medewerker. Zowel cliënt als opdrachtgever ontvangen vervolgens het rapport. Medische gegevens rapporteren wij uitsluitend aan een verwijzend (bedrijfs)arts. Wel is het mogelijk een aparte werkgeversrapportage te maken.